Norsk Artillerilaug(NOA) og sikkerhet ved FB – 2023

https://www.salutt.no/

Norsk Artillerilaug gis godkjenning som kompetansegivende kurs

Norsk Artillerilaug, NoA, har nå fått godkjenning av Politidirektoratet for sine sikkerhetskurs:

Anmodning om godkjenning av sikkerhetskurs –

Norsk Artillerilaug

Politidirektoratet viser til anmodning datert 14.02.22 om godkjenning av Norsk Artillerilaugs (NoA) sikkerhetskurs. Direktoratet legger til grunn at kurset holdes som sikkerhetskurs for personer som skal betjene saluttkanoner, og at det omfatter håndtering og bruk av krutt til skyting.

Etter våpenlova av 2021 med tilhørende forskrift omfattes saluttkanoner av definisjonen av skytevåpen, jf. våpenlova § 2 nr. 2 og er løyvepliktige, jf. våpenforskrifta § 2-1

For å kunne erverve saluttkanoner er det et vilkår at søker har gjennomgått sikkerhetsopplæring, jf. våpenforskrifta § 5 – 5.

Politidirektoratet antar at kurs som følger vedlagte kursplan vil være dekkende for å oppfylle forskriftens vilkår til sikkerhetsopplæring for saluttkanoner. 

Med hilsen Wemunn Aabø Seniorrådgiver

https://www.salutt.no/files/Svartkrutt-Minerkrutt_2Bdatablad.pdf

Sikkerhetsreglementer med mere/NoA hjemmeside:

https://www.salutt.no/434725003.html

Noa Sikkerhetsreglement del 2

https://www.salutt.no/439485993.html

Sikkerhetsreglement del 3 – pr dd benytter FBSoldatbok for Christianssand Artillerie Compagnie, versjon fra 2019